Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Čokoláda Koller, s.r.o. so sídlom Školská 125/3, 900 45 Malinovo, Slovenská republika.

IČO: 46972609, DIČ: 2023690053, IČ DPH: SK2023690053, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87074/B

Orgán dohľadu: Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

ďalej len „Predávajúci” a „Kupujúci” pri kúpe tovaru je tento reklamačný poriadok neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva”). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky a vstupujú do platnosti 1.9.2011. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho, v katalógoch na mieste predaja a na internetových stránkach www.cokoladakoller.sk a www.cokoladovefigurky.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Čokoláda Koller, s.r.o. Školská 125/3, 900 45 Malinovo

Telefonický kontakt: +421.903 717 205

E- mail: obchod@cokoladakoller.sk

čl. II
Objednávka

Objednávka prijatá osobne, telefonicky i elektronicky je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný potvrdiť  objednávku ústne, e-mailovou správou, príp. telefonicky,  a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  2. Špecifikácia objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
  3. Množstvo objednávaného tovaru;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude prevzatý Kupujúcim v predajni na Tomášovskej 22 v Malinove);
  5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
  6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

čl.III
Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Od okamihu, keď sa objednávka stala záväznou (po obojstrannom potvrdení) má Kupujúci právo stornovať objednávku najneskôr 72 hodín pred dodaním objednaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej dodaním z dôvodu vyššej moci (výpadky energií, ochorenia zamestnancov a pod.) V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe a poskytne Kupujúcemu primerané odškodnenie. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená.

čl. IV
Cenové podmienky

Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o cene objednaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje zmenu dohodnutej ceny pri špeciálnych zdobených tortách na objednávku a to najviac o 20 % z vopred dohodnutej ceny. O tejto zmene však bezodkladne  informuje Kupujúceho. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť a to najneskôr v deň, keď bol s touto zmenou oboznámený. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

čl. V
Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v hotovosti v mene EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu pri prevzatí objednávky. Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, príp. pokladničným dokladom.

čl. VI
Dodacie podmienky

Tovar bude pripravený v termíne určenom Kupujúcim a odoslaný kuriérskou spoločnosťou, alebo rozvozom Predávajúceho.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

čl. VII
Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba v dĺžke trvania doby spotreby produktu.

Doby spotreby výrobkov: sú uvedené na obale výrobkov

Po uplynutí záručnej doby právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

Čl. VIII

Reklamačný poriadok

Ods. 1 Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nie je poškodený a či zodpovedá špecifikácii uvedenej v objednávke.  Prevzatím predmetu kúpy Kupujúci prejavuje súhlas s výzorom, veľkosťou a množstvom tovaru.  Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z týchto dôvodov.

Ak Kupujúci zistí poškodenie senzorických vlastností tovaru, ktoré pri preberaní nebol schopný posúdiť (najmä chuť a vôňa), je povinný reklamáciu uplatniť v záručnej dobe uvedenej v Čl. VII.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Ods. 2 Priebeh reklamácie

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený s minimálne  80%-ným obsahom. Kupujúci je povinný kompletne vyplniť Reklamačný formulár a spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť do predajne Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.

Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:

·         identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt,

·         adresa miesta, kam bol tovar dodaný

·         číslo objednávky

·         dátum dodania

·         špecifikácia produktu

·         závady tovaru

 

Ods. 3 Reklamačná doba

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

Čl.IX
Záverečné ustanovenia

Odovzdaním  objednávky Predávajúcemu  Kupujúci  potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

Obchodné podmienky platné od 11.04.2020

MENU